Loading

Regulamin sklepu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU http://zamow.grillhouse.pl I APLIKACJI

WICHŁACZ

ORAZ SKŁADANIA ZA ICH POŚREDNICTWEM ZAMÓWIEŃ

§ 1 Definicje pojęć użytych w Regulaminie

W niniejszym “Regulaminie korzystania z Serwisu oraz Aplikacji S4H APP WICHŁACZ oraz składania za ich pośrednictwem zamówień”, przez użycie poniżej wskazanych pojęć, rozumieć należy:

1) Aplikacja S4H APP WICHŁACZ 

– Aplikacja dla systemów operacyjnych takich jak Android, iOS lub innych.

2) Urządzenie końcowe – przenośne urządzenie typu smartfon, tablet lub inne podobne, funkcjonujące w oparciu o rozwiązania systemów operacyjnych Android lub iOS lub innych, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu lub Aplikacji.

3) Serwis – serwis internetowy, wraz ze wszelkimi dedykowanymi podstronami, dostępny pod adresem URL http://zamow.grillhouse.pl/, za pośrednictwem którego to serwisu świadczone są Usługi.

4) Usługa lub Usługi – świadczona przez Operatora na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji, usługa która polega na składaniu przez Użytkownika zamówień oraz na zapewnieniu możliwości korzystania z przewidzianych Serwisem i Aplikacją udogodnień i funkcjonalności,

5) Zamówienie – składane przez Użytkownika u Restauratora za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Posiłków, wskazujące w szczególności na rodzaj i liczbę Posiłków.

6) Umowa sprzedaży – zawierana, pomiędzy Restauratorem, a Użytkownikiem i przy wykorzystaniu Serwisu lub Aplikacji umowa sprzedaży Posiłków

7) Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący z Operatorem / Restauratorem czynności prawnej w postaci zawarcia umowy, niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.

8) Operator – operatorem serwisu jest S4H Sp. z o.o. (ul. Głogowa 10, 78-100 Kołobrzeg, NIP: 6711776465)

9) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia

10) Restaurator – osoba, która w wykonaniu odrębnej umowy z Operatorem świadczy usługi dostawy Posiłków z Restauracji do Użytkowników na warunkach określonych w Regulaminie. Restauratorem jest:

DAWID WICHŁACZ, ŁUKASZ WICHŁACZ, ANNA WICHŁACZ, MAGDALENA WICHŁACZ SPÓŁKA CYWILNA

ul. Perłowa 2
78-100 Kołobrzeg, Zachodniopomorskie

NIP671-17-54-883
REGON320441015

11) Posiłki – posiłki, napoje oraz inne artykuły gastronomiczne znajdujące się w ofercie Restauracji.

12) Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu i Aplikacji S4H APP WICHŁACZ oraz składania za ich pośrednictwem zamówień.

13) Restauracja – należąca do Restauratora placówka świadcząca usługi gastronomiczne.

14) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 933, z późn. zm.).

15) Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 67, z późn. zm.)

16) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 683) z późn. zm.).

17) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. z dnia 9 czerwca 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.).

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Serwis działający pod adresem http:/zamow.grillhouse.pl oraz Aplikacja, dostępna na platformie ( Google Play, App Store ), prowadzone są przez Operatora.

2. Regulamin określa zasady świadczenia przez Operatora na rzecz Użytkownika Usług polegających w szczególności na umożliwieniu składania Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu oraz Aplikacji Zamówień Posiłków znajdujących się w ofercie Restauracji i zawierania w tym przedmiocie Umów sprzedaży z prowadzącymi je Restauratorami.

3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Regulamin określa w szczególności warunki i zasady składania przez Użytkowników Zamówień jak i zasady zawierania Umów sprzedaży Posiłków.

5. Operator nie jest pośrednikiem ani stroną Umowy sprzedaży Posiłków znajdujących się w ofercie danej Restauracji. Umowy takie zawierane są przez Użytkownika z wykorzystaniem Serwisu oraz Aplikacji z Restauratorem prowadzącym wybraną przez Użytkownika Restaurację. Operator udostępnia jedynie Użytkownikowi narzędzia w postaci Serwisu oraz Aplikacji umożliwiające zawieranie z Restauratorem Umów sprzedaży Posiłków.

7. W ramach Serwisu oraz Aplikacji Operator zobowiązuje się do świadczenia Usług w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 3 Obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a. korzystania z Serwisu oraz Aplikacji w sposób nie zakłócający ich funkcjonowania, w szczególności do powstrzymania się od używania określonego oprogramowania lub urządzeń oraz do powstrzymania się od podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Serwisu oraz Aplikacji;

b. niepodejmowania działań skutkujących ingerencją w treść Serwisu i Aplikacji, a w szczególności polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w Serwisie oraz Aplikacji niezamówionej informacji handlowej (spam) jak i reklamowej, dodawaniu do treści Zamówienia jakichkolwiek informacji naruszających obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub rzeczywistą treść oferty sprzedaży Posiłków, a także polegających na podejmowaniu czynności informatycznych lub wszelkich innych, mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika;

c. korzystania z Serwisu oraz Aplikacji w sposób zgodny obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reżimem prawnym, postanowieniami Regulaminu, a także z obowiązującymi w danym zakresie dobrymi obyczajami;

d. korzystania z Serwisu oraz Aplikacji w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, nadto w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Operatora / Restauratora.

e. powstrzymania się od wykorzystywania – bez uprzednio wyrażonej pisemnej zgody uprawnionego podmiotu –jakichkolwiek treści zamieszczonych w Serwisie oraz Aplikacji.

f. do niezwłocznie informowania Operatora o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Serwisu oraz Aplikacji, jak również o przypadkach naruszenia niniejszego Regulaminu.

2. Operator może podjąć decyzję o ograniczeniu lub pozbawieniu możliwości korzystania z Serwisu i Aplikacji przez danego Użytkownika, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik posługiwał się przy składaniu zamówienia danymi (osobowymi, adresowymi lub innymi istotnymi dla realizacji zamówienia) niezgodnymi z prawdą, wprowadzającymi w błąd, co do rzeczywistej ich treści lub danymi naruszającymi prawa osób trzecich, a także w przypadku dopuszczenia się przez Użytkownika innych zachowań, które zostaną uznane przez Operatora za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zapisami niniejszego Regulaminu lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub Aplikacji lub godzącym w dobre imię Operatora / Restauratora.

§ 4 Opis Usługi Operatora oraz obowiązki Operatora

1. Operator udostępnia platformę, na której Użytkownik ma możliwość zakupu Posiłków, czyli produktów spożywczych połączonych z możliwością zamówienia usługi dostawy.

2. Operator udzielają informacji o swoich produktach, w tym w szczególności w zakresie dotyczący menu oraz cen produktów. Na wyraźne wskazanie Użytkownika Operator udostępni szczegółowe informacje dotyczące wybranego posiłku, w tym co do zagrożeń alergicznych lub specyfiki dietetycznej Posiłku. Sprzedaż i zakup Posiłków może podlegać dodatkowym warunkom lub ograniczeniom.

3. Ceny Produktów detalicznych są określane według cennika z daty złożenia Zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że dopuszcza się wystąpienie minimalnych różnic w cenie wskazywanej w Zamówieniu w zestawieniu z ceną ostateczną w przypadku, gdy wpływ na taką cenę będzie miało zastosowanie poszczególnych rodzajów opakowań lub różnice te będą efektem wagi opakowania.

4. Operator jest odpowiedzialny za udzielenie wszelkich informacji o Produktach detalicznych, wymaganych na podstawie właściwych przepisów prawa, w tym na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Jeśli ma to zastosowanie, Operator jest również odpowiedzialny za zapewnienie, aby cena sprzedaży oraz cena jednostkowa były wskazane zgodnie z Dyrektywą 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom.

5. Operator jest wyłącznie uprawniony do wskazania asortymentu i cennika produktów i usług dostępnych w ramach Usługi. Operator uprawniony jest także do stosowania ograniczeń w zakresie składanych mu Zamówień, ( limity ilościowe lub limity rozmiarów Zamówienia). Operator jest odpowiedzialny za poinformowanie Użytkowników o wszelkich ograniczeniach dotyczących dostępności Produktów.

6. Użytkownik akceptuje, że w przypadku czasowej niedostępności danego produktu, Operator zrealizuje Zamówienie bez uwzględnienia takiego produktu w ramach Zamówienia. Za produkty niedostępne Operator nie pobiera opłat. .

7. Podczas wybierania produktów i usług Operator oraz Użytkownik dokonują wiążącego zamówienia w celu zakupu produktów i usług od Operator na warunkach przedstawionych Użytkownikowi.

8. W efekcie złożonego za pośrednictwem Aplikacji lub Serwisu Zamówienia, Użytkownik i Operator zawierają Umowę Zakupu.

9. Operator zobowiązany jest do dostarczenia Użytkownikowi potwierdzenia zakupu.

10. Operator przygotuje dla Użytkownika (a w przypadku zamówienia usługi dostawy – także dostarczy) produkty określone w Zamówieniu.

11. Przed zakończeniem składania Zamówienia na produkt lub usługę Użytkownik winien dokładanie zapoznać się z przedmiotem udzielonego Zamówienia. Po złożeniu zamówienia Użytkownik nie może samodzielnie zmienić ani anulować złożonego Zamówienia.

12. Użytkownik, jako konsument ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, począwszy od dnia dostawy takich produktów. W tym celu Użytkownik winien skontaktować się z Operatorem wskazując na zamiar odstąpienia od umowy lub dokonać zwrotu produktu w punkcie sprzedaży Operatora, w którym Użytkownik złożył Zamówienie. Użytkownik zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzającego sprzedaż (rachunek otrzymany od Operatora). O ile Użytkownik zamierza zwrócić produkt albo żąda zwrotu pieniędzy w związku z uszkodzeniem lub inną wadą produktu, Operator może zażądać wysłania zdjęcia takiego produktu w celu udokumentowania i weryfikacji stwierdzonych wad, usterek lub uszkodzeń.

§ 5 Zasady korzystania z Serwisu

1. Dla prawidłowego korzystania z wszystkich, przewidzianych Serwisem funkcjonalności koniecznym jest by Użytkownik posiadał dostęp do sieci Internet, by korzystał ze standardowego oprogramowania w postaci systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, przy czym przeglądarka internetowa powinna obsługiwać pliki „cookies” by dysponował własnym adresu poczty elektronicznej oraz posiadał numeru telefonu.

2. Niespełnianie przez Użytkownika powyższych warunków może skutkować utrudnieniami lub uniemożliwieniem korzystania z Serwisu.

§ 6 Zasady korzystania z Aplikacji Android lub innej aplikacji

1. Do prawidłowego korzystania z wszystkich, przewidzianych Aplikacją Android lub inną aplikacją funkcjonalności niezbędne jest by Użytkownik posiadał dostęp do sieci Internet, by korzystał z oprogramowania w postaci systemu operacyjnego Android w wersji 4.1 lub nowszej na obsługującym je urządzeniu mobilnym, by uprzednio pobrał Aplikację Android z platformy Google Play oraz ją zainstalował na Urządzeniu końcowym ,by posiadał własny adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu;

2. Niespełnianie przez Użytkownika powyższych warunków może skutkować utrudnieniami lub uniemożliwieniem korzystania z Aplikacji Android.

§ 7 Składanie Zamówień

1. Przedmiotem Zamówień mogą być Posiłki prezentowane za pośrednictwem Serwisu wyłącznie przez Restaurację Restauratora.

2. Informacje o dostępnych Posiłkach prezentowane przez Restaurację za pośrednictwem Serwisu są zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu Kodeksu cywilnego i same w sobie nie stanowią oferty Restauratora.

3. Zaproszenie do składania ofert prezentowane w Serwisie przez Restaurację zawiera dane adresowe Restauracji oraz menu wraz z aktualnym cennikiem.

4. Restauracja określa obszar, w ramach którego Zamówienie może zostać zrealizowane. Jeżeli Użytkownik wskaże jako miejsce dostawy Zamówienia adres znajdujący się poza określonym przez Restaurację obszarem, może zostać poinformowany o braku możliwości realizacji zamówienia lub o tym, że realizacja Zamówienia pod wskazanym adresem, możliwa będzie po uprzednim uzgodnieniu indywidualnych warunków Zamówienia.

5. Ceny zawarte w cenniku Restauracji są podawane w złotych polskich oraz są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (VAT) naliczony w stawce i w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi w tej mierze przepisami.

6. Zamówienie składane jest w drodze wypełnienia formularza zamówienia, który jest dostępny na stronie internetowej Serwisu. Składając Zamówienie Użytkownik podaje dane osobowe niezbędne do złożenia Zamówienia (imię, nazwisko, adres dostawy, telefon oraz adres mailowy).

7. Składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na przewidzianą aktualnie przy realizacji zamówienia formę płatności oraz rodzaj dostawy.

8. Zamówienie składane za pośrednictwem strony internetowej Serwisu następuje w wyniku wysłania Zamówienia. Wysłanie Zamówienia możliwe jest jedynie po akceptacji i potwierdzeniu przez Użytkownika wszystkich jego istotnych elementów. W trakcie składania Zamówienia – do momentu akceptacji treści Zamówienia- Użytkownik ma możliwość modyfikacji wszelkich wprowadzonych w trakcie składania Zamówienia danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Użytkownikowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w ramach Serwisu.

9. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego i jest przesyłane przez system informatyczny Serwisu wraz z koniecznymi do realizacji Zamówienia danymi osobowymi Użytkownika do Restauratora.

10. Umowa sprzedaży posiłku zawarta jest po otrzymaniu przez Użytkownika od Restauratora informacji o przyjęciu Zamówienia w formie komunikatu wyświetlanego na stronie Serwisu oraz wiadomości email wysłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika. W wykonaniu umowy, w pierwszym rzędzie następuje realizacja Zamówienia przez Restauratora, do której Restaurator przystępuje niezwłocznie po uznaniu płatności internetowej za dokonaną..

11. W przypadku zaistnienia zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy sprzedaży posiłku, wskutek których dojdzie do uniemożliwienia lub utrudnienia Restauratorowi przyjęcie Zamówienia lub realizację zamówienia przez Restauratora umowy sprzedaży posiłku, Restaurator skontaktuje się niezwłocznie z Użytkownikiem w cel ustalenia sposobu realizacji Umowy sprzedaży Posiłku lub złożenia Użytkownikowi oświadczenia o odstąpieniu od zawartej z nim Umowy sprzedaży Posiłku lub przyjęcia od Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od zawartej z Restauratorem Umowy sprzedaży Posiłku.

12. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Posiłku następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi na podany adres e-mail specyfikacji Zamówienia oraz pozostałych wymaganych informacji.

§ 8 Płatności

1. Użytkownicy dokonują płatności za Posiłki i Usługi zamawiane za pośrednictwem Serwisu w formie płatności internetowych za pośrednictwem dostępnych w Serwisie systemów płatności.

2. Płatność internetowa jest uznana za dokonaną w momencie otrzymania przez system informatyczny Serwisu potwierdzenia akceptacji  transakcji przez dostawcę usług płatniczych pośredniczącego w danej operacji transferu środków płatniczych.

3. Maksymalna wartość Zamówienia jaka może jednorazowo zostać zrealizowana za pośrednictwem Serwisu nie może przekroczyć wartości 1000 zł brutto. W przypadku Zamówień przekraczających te warunki Użytkownik proszony jest o kontakt telefoniczny z wybraną Restauracją.

§ 9 Uprawnienie do odstąpienia od umowy oraz rękojmia

1. Użytkownik będący Konsumentem może – z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej – odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej na odległość za pośrednictwem Serwisu bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.

2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży następuje poprzez poinformowanie Restauratora, z którym Konsument zawarł Umowę sprzedaży, w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

3. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło objęcie Posiłku w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, przed upływem tego terminu.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Restaurator dokona zwrotu wszystkich otrzymanych płatności, w tym ewentualnych kosztów dostarczenia Posiłku. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Posiłku inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Restauratora, Restaurator nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Restaurator dokonuje zwrotu płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, z tym zastrzeżeniem, że Restaurator może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Posiłku z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą.

6. Posiłek należy zwrócić na adres podany w Serwisie przez Restauratora, z którym Konsument zawarł Umowę sprzedaży. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy sprzedaży.

7. Koszt opakowania Posiłku w sposób zapewniający jego bezpieczeństwo oraz koszt bezpośredniego zwrotu Posiłku ponosi Konsument.

8. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje w przypadku Umów sprzedaży, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz Umów sprzedaży, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia. W związku z tym prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku takich posiłków jak np. ryba, mięso, sałatki, itp.; przysługuje natomiast w przypadku innych artykułów znajdujących się w ofercie poszczególnych Restauracji, które przez swój charakter mogą zostać zwrócone Restauratorowi w niezmienionej postaci.

9. Restaurator będący stroną Umowy sprzedaży odpowiada, jako sprzedawca, wobec Konsumenta za zgodność Posiłku z umową, w zakresie określonym Kodeksem cywilnym.

10. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

§ 10 Reklamacje

1. Użytkownik może złożyć reklamację w związku z nieprawidłowościami, usterkami lub przerwami w funkcjonowaniu Serwisu.

2. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy biuro@grillhouse.pl lub pocztą bezpośrednio na adres Operatora podany w Regulaminie. W tytule wiadomości e-mail należy podać słowo „Reklamacja”.

3. Reklamacja powinna zawierać opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji, numer Zamówienia, jeżeli jest ono jej przedmiotem reklamacji oraz dane Użytkownika: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.

4. Operator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia.

5. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

6. Informacja o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji zostanie przekazana Użytkownikowi na podany adres poczty elektronicznej, a w przypadku zgłoszenia reklamacji tradycyjną pocztą na adres zamieszkania Użytkownika, chyba że podał również swój adres poczty elektronicznej.

11. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi lub pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu lub Aplikacji można kierować pocztą elektroniczną na adres: biuro@grillhouse.pl

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

2. W przypadku wprowadzenia przez Operatora zmian w treści niniejszego Regulaminu, Operator zamieści informację o tym bezpośrednio na stronach internetowych Serwisu. Za doręczenie tekstu Regulaminu uważa się udostępnienie jego treści na stronach internetowych Serwisu.

3. Zmiana niniejszego Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Operatora, który to termin nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia jego treści na stronach internetowych Serwisu.

4. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami.

6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Operatorem a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Operatora.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności (tj. nie wyłącznie) przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9. Użytkownicy mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronach internetowych Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

10. Regulamin wchodzi w życie w dniu 29.10.2020. r.

Załącznik do Regulaminu Serwisu

POLITYKA PRYWATNOŚCI

obowiązująca od dnia 29 października roku

  1. Administratorem Twoich danych osobowych Administratorem Twoich danych osobowych jest S4H Sp. z o.o. (ul. Głogowa 10, 78-100 Kołobrzeg, NIP: 6711776465),

który przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO oraz zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności (dalej: Polityka). W kwestiach Polityki i danych osobowych z Administratorem można kontaktować się na wyżej podany adres.

  • Informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Administratora Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujący sposób:
  1. Rejestracja profilu Użytkownika w Serwisie W celu wykonania umowy dotyczącej rejestracji Użytkownika w serwisie, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest niezbędność do wykonania umowy dotyczącej rejestracji profilu użytkownika w serwisie w związku z wyrażoną przez Ciebie chęcią rejestracji w serwisie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
  • Realizacja zamówienia W celu realizacji zamówienia Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w zamówieniu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

c) Marketing bezpośredni produktów własnych i usług W celu informowania o promocjach i nowościach z oferty produktów i usług Restauracji Wichłacz, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane z zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na marketingu bezpośrednim produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

  • Przesyłanie informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej W celu informowania o promocjach i nowościach z oferty produktów i usług Restauracji Wichłacz, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane, co do których wyraziłeś zgodę na ich wykorzystanie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda uzyskana przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W każdej chwili przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Cele analityczne i statystyczne W celu określania jakości świadczonych usług, Administrator będzie przetwarzać Twoje dane wskazane w zamówieniu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na uzyskaniu stosownych informacji w celu polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  • Wykonanie obowiązków prawnych W celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa, w szczególności podatkowego, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane z zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora oraz ciążący na Administratorze obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. f) RODO).
  • Obrona przed roszczeniami W celu ustalenia, dochodzenia lub w celu obrony przed roszczeniami Administrator będzie przetwarzać Twoje dane z zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości ustalania i dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3. Informacje o przekazywaniu Twoich danych osobowych przez Administratora

Twoje dane, zostaną udostępnione Restauratorowi w celu realizacji zamówienia, na podstawie zawartej z Restauratorem umowy gwarantującej bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W wypadku marketingu produktów i usług własnych Administratora, Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom z pomocą których dokonywany jest marketing produktów własnych i usług Restauracji Wichłacz. Jeżeli będziesz dokonywać płatności online za pomocą systemu https://www.przelewy24.pl/, Twoje dane zostaną udostępnione PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068. Twoje dane zostaną udostępnione dostawcom usług i rozwiązań informatycznych i telekomunikacyjnych działających na zlecenie Administratora. Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

4. Informacje o okresie przechowywania danych osobowych przez Administratora Administrator przechowuje Twoje dane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celów przetwarzania, chyba że zgodnie z prawem jest wymagane lub dozwolone przechowywanie danych przez dłuższy okres czasu. W szczególności Administrator będzie przechowywał Twoje dane:

a. dla celów prowadzenia profilu użytkownika do momentu rezygnacji z prowadzenia profilu lub zakończenia świadczenia tej usługi przez Administratora. Okres ten może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia roszczeń Twoich lub Administratora określony w przepisach prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu ewentualnej obrony przed takimi roszczeniami;

b. dla celów realizacji Twojego zamówienia – przez okres obowiązywania umowy dotyczącej tego zamówienia lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, przy czym  okres ten może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia roszczeń Twoich lub Administratora określony w przepisach prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami;

c. dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci marketingu bezpośredniego – przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu, nie dłużej jednak niż 36 miesięcy;

d. dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. na cele analityczne i statystyczne w celu polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora – przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jednakże nie dłużej niż 36 miesięcy.

e. dane przetwarzane przez Administratora na podstawie Twojej zgody udzielonej dla celów marketingu produktów i usług własnych Administratora będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;

f. dla celów wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz jego prawnie uzasadnionych interesów przez okres wynikający z takich przepisów, w szczególności prawa podatkowego, to jest przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zamówieniem;

g. dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia roszczeń Twoich lub Administratora;

5. Twoje uprawnienia dotyczące danych osobowych Wszelkie uprawnienia wynikające z niniejszej polityki Prywatności możesz wykonać kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w pkt.1. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych w celach marketingu produktów i usług własnych Administratora, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W wypadku cofnięcia zgody Administrator zaprzestanie przetwarzania Twoich danych w tym celu. Przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, Administrator zaprzestanie ich przetwarzania, chyba że w stosunku do tych danych istnieją dla Administratora ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub dane te będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zgodnie ze wskazaniami z pkt.4 Polityki. Przysługuje Ci prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, przeniesienia a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Wymóg podania danych osobowych Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji zamówienia, prowadzenia Twojego profilu oraz składania zamówień w ramach Serwisu. 

7. Pliki cookies

a) Administrator udostępniając treści w ramach serwisu stosuje pliki cookies tj. pliki stanowiące dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

b) Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

I. dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

II. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

III. utrzymania sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

IV. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

c) W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

d) W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

I. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

II. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

III. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

IV. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

V. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

VI. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie 12 plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

f. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

g. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.